Privacy policy Op Stoapel vzw

Privacy policy Op Stoapel vzw

Op Stoapel vzw heeft met huidige website tot doel om aan elke geïnteresseerde toe te staan kennis te nemen van de goederen en diensten dewelke door Op Stoapel vzw worden geleverd. De hieronder vermelde regels en voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de website van WebXclusive en elke bezoeker van de website is gebonden door deze regels en voorwaarden. De bezoeker van de website verklaart er zich uitdrukkelijk mee akkoord dat hij zelf de verantwoordelijkheid draagt om regelmatig deze regels en voorwaarden na te lezen om de meest actuele versie ervan te kennen.

  1. Toegang tot de website

Alle informatie, zowel onder de vorm van tekst, bestanden als beelden als eender welke andere vorm wordt door Op Stoapel vzw enkel ten informatieve titel ter beschikking gesteld.

Elke geïnteresseerde persoon mag van deze informatie kennis nemen doch Op Stoapel vzw behoudt zich het recht voor om op het tijdstip dat haar passend voorkomt, zonder enige voorafgaande waarschuwing, de regels en voorwaarden betreffende de toegang tot het gebruik van de website te wijzigen, dan wel de gehele website of delen ervan aan een beperking te onderwerpen.

De toegang tot dergelijke private gedeelten van de website kunnen afhankelijk gesteld worden van het verstrekken van informatie door de bezoeker/gebruiker van de website. De bezoeker/gebruiker die deze informatie levert verklaart er zich uitdrukkelijk mee akkoord dat deze informatie eigendom wordt van Op Stoapel vzw en dat door de loutere mededeling van informatie aan Op Stoapel vzw, deze laatste de uitdrukkelijke toestemming krijgt om informatie te gebruiken in overeenstemming met de privacy policy van Op Stoapel vzw.

Het verlenen van toegang tot het privaat gedeelte van de website van Op Stoapel vzw middels het gebruik van gebruikersnamen en paswoorden, kan ten allen tijden door Op Stoapel vzw worden gewijzigd of geweigerd zonder dat dit tot enige schadevergoeding kan leiden.

  1. Aansprakelijkheid met betrekking tot de weergegeven informatie

Het geheel van informatie zoals aan te treffen op de website van Op Stoapel vzw onder de vorm van teksten, documenten, beelden, databanken of andere, wordt door Op Stoapel vzw ter beschikking gesteld zonder dat dit enige garantie of waarborg vanwege Op Stoapel vzw inhoudt met betrekking tot beschikbaarheid, leverbaarheid of aangepastheid voor commerciële of particuliere doeleinden.

Op Stoapel vzw treft dan ook geen enkele aansprakelijkheid betreffende uit het gebruik van de teksten, documenten, beelden of andere informatie van deze website, noch betreffende de uitvoering.

  1. Aanwezige links

Teneinde het bezoek van de website van Op Stoapel vzw voor de gebruiker te vergemakkelijken, werden links naar websites van derden aangebracht.

De bezoeker is vrij in het al dan niet aanwenden van deze links.

Enige schade voortspruitend uit het aanwenden van de voorgestelde links valt dan ook buiten elke aansprakelijkheid van Op Stoapel vzw nu deze geen enkele garantie verstrekt met betrekking tot het gebruik van deze sites van derden dan wel betreffende de informatie welke op deze sites wordt verstrekt.

De gebruiker van de website die vaststelt dat een op de website aanwezige link incorrect zou zijn of niet zou functioneren, mag hiervan ten allen tijde melding maken aan Op Stoapel vzw.

Op Stoapel vzw behoudt zich het recht voor om ten allen tijde nieuwe links aan te brengen of bestaande links te verwijderen.

  1. Bescherming van intellectuele rechten

Het logo, evenals de bedrijfsnaam van Op Stoapel vzw behoren tot diens eigen auteursrecht en mogen onder geen beding worden gereproduceerd of weergegeven zonder toestemming van Op Stoapel vzw.

De aanwezigheid van andere handelsnamen of merknamen of de website van Op Stoapel vzw, geschiedt na uitdrukkelijke toestemming van de rechthebbenden daarop.

Op Stoapel vzw draagt niettemin geen enkele aansprakelijkheid voor de aanwezigheid van informatie op haar website die mogelijks een inbreuk zouden plegen op intellectuele rechten van derden.

Partijen die menen dat hun intellectuele rechten werden geschonden door een niet toegelaten gebruik van hun werk op de website van Op Stoapel vzw, worden vriendelijk uitgenodigd hiervan ten spoedigste Op Stoapel vzw in kennis te stellen, welke alsdan het nodige zal doen om het inbreukmakend materiaal minstens tijdelijk van de website te verwijderen.

  1. Privacy Policy

Teneinde de verstrekking van informatie door Op Stoapel vzw aan de bezoeker van de website mogelijk te maken, zal de gebruiker mogelijks gevraagd worden om persoonlijke gegevens mee te delen zoals naam, e-mailadres of telefoon- en faxnummer waardoor de gebruiker geïdentificeerd wordt.

Op Stoapel vzw heeft deze informatie nodig teneinde haar diensten te kunnen verlenen, facturatiegegevens te bekomen of vragen tot informatie te kunnen beantwoorden of desgevallend de gebruiker van uitzonderlijke waarden in kennis te stellen.

Op Stoapel vzw eerbiedigt de privacy van deze persoonlijke informatie en heeft voldoende veiligheden ingebouwd om deze informatie te beschermen.

Meer informatie omtrent deze Web Policy kan u via onze contactpagina  verkrijgen.

  1. Gedetailleerde informatie over de verwerking van Persoonlijke Gegevens

Persoonlijke Gegevens worden verzameld voor het volgende doel en via het gebruik van de volgende diensten:

Analytics

De diensten vermeld in dit hoofdstuk laten de Eigenaar toe om webverkeer te bestuderen en te analyseren en kunnen gebruikt worden om Gebruikersgedrag in kaart te brengen.

Google Adwords conversietracking (Google)

Google AdWords conversietracking is een analytische dienst verstrekt door Google, Inc., die gegevens van het Google AdWords advertentienetwerk linkt met acties uitgevoerd op deze Applicatie.

Verzamelde Persoonlijke Gegevens: gegevens die betrekking hebben op Cookies en Gebruik.

Verwerkingslocatie: VS – Privacy Policy

Google Analytics (Google)

Google Analytics is een webanalysedienst verstrekt door Google Inc. (“Google”). Google gebruikt de verzamelde Gegevens om het gebruik van deze Applicatie te volgen en te onderzoeken, om rapporten te produceren met betrekking tot zijn activiteiten en om deze te delen met andere Google diensten.

Google kan mogelijks de verzamelde Gegevens gebruiken om de advertenties binnen zijn eigen advertentienetwerk te contextualiseren en te personaliseren.

Verzamelde Persoonlijke Gegevens: gegevens die betrekking hebben op Cookies en Gebruik.

Verwerkingslocatie: VS – Privacy Policy – Opt Out

Remarketing en Behavioral Targeting

Deze diensten laten toe aan deze Applicatie en haar partners om het adverteren te informeren, optimaliseren en dienen op basis van eerder gebruik van deze Applicatie door de Gebruiker.

Deze activiteit wordt uitgevoerd via het opsporen van Gebruiksgegevens en door het gebruik van Cookies, informatie die wordt doorgegeven aan de partners die de activiteiten van remarketing en behavioral targeting beheren.

AdWords Remarketing (Google)

AdWords Remarketing is een dienst voor Remarketing en Behavioral Targeting verstrekt door Google Inc., die de activiteit van deze Applicatie linkt met het Adwords advertentienetwerk en de Doubleclick Cookie.

Verzamelde Persoonlijke Gegevens: gegevens die betrekking hebben op Cookies en Gebruik.

Verwerkingslocatie: VS – Privacy Policy – Opt Out

AdRoll (Semantic Sugar, Inc.)

AdRoll is een advertentiedienst verstrekt door Semantic Sugar, Inc.

Verzamelde Persoonlijke Gegevens: gegevens die betrekking hebben op Cookies en Gebruik.

Verwerkingslocatie: VS – Privacy Policy

De Gebruiker contacteren

Contactformulier (Deze Applicatie)

Door het invullen van hun Gegevens op het contactformulier, verstrekken de Gebruikers toelating aan deze Applicatie om deze gegevens te gebruiken om te antwoorden op informatievragen, prijsvragen, of ieder ander soort vraag zoals aangegeven in de hoofding van het formulier.

Verzamelde Persoonlijke Gegevens: Bedrijfsnaam, E-mail en Familienaam.

 

Copyright Op Stoapel VZW   |   site by WebXclusive®, digital marketing agency

Facebook Iconfacebook like button