Statuten

OP STOAPEL vzw

 

De hiernavolgende stichtende leden en oprichters:

  • Muësen Lieven
  • Bauwelinck Eric
  • Bertolo Paul
  • Baeke Theo

zijn overeengekomen onder hen en al diegenen die later als werkende leden zullen worden aanvaard, een vereniging zonder winstoogmerk op te richten overeenkomstig de wet van 27 juni 1921 en waarvan zij de statuten als volgt bepalen:

TITEL I – Naam, zetel, doel, duur

Artikel 1. Benaming

De naam van de vereniging is: “Op Stoapel vzw”, hierna de vereniging genoemd.

Artikel 2. Maatschappelijk Adres

De maatschappelijke zetel is gevestigd op Oostberg 192, 9140 Temse, gelegen in het gerechtelijk arrondissement Dendermonde.

Artikel 3. Missie, Visie & Doelstellingen

Artikel 3.1 Missie
Op Stoapel wil het rijke erfgoed van de scheepsbouw langsheen de Scheldeboorden onderzoeken, bewaren en op een originele en creatieve manier ontsluiten voor een breed publiek. Ze legt daarbij de focus op de industriële zeescheepsbouw in Temse. Op Stoapel wil dit doen door eigen onderzoek, door samenwerkingsverbanden aan te gaan met verenigingen, overheden, kunstenaars en andere belanghebbenden, en door in het algemeen alle daden te stellen die onze missie kunnen verwezenlijken. Op Stoapel wil ook meewerken aan projecten van derden die raakvlakken hebben met het scheepsbouwerfgoed in de Schelderegio.

Artikel 3.2. Visie
Op Stoapel beoogt zuiver cultuurhistorische en socio-culturele doelstellingen. Onderzoek, behoud en waardering van het materieel en immaterieel erfgoed met eerbied voor de scheepsbouwer moeten bijdragen tot aandacht en zorg voor een industrieel verleden waar Temse, het Waasland en België trots op zijn. De teloorgang van de industriële scheepsbouw in Temse is een aanzet tot duurzame inspanningen om dit erfgoed te bewaren, te koesteren en te waarderen.

Artikel 3.3. Doelstellingen vzw Op Stoapel

Artikel 3.3.1 Maatschappelijk DoelDe ontsluiting van het industrieel erfgoed scheepsbouw is nodig omdat het deel is van het collectief geheugen in de regio’s langsheen de Schelde. Op Stoapel wil dit patrimonium in ere houden. Op Stoapel wil projecten realiseren die mensen bij elkaar brengen en volgende generaties laten kennis maken met het unieke verleden van de scheepsbouw in het algemeen en dat van Boelwerf in Temse in het bijzonder.

Artikel 3.3.2 Specifieke Doelstellingen
Kennis- en ontmoetingscentrum over Boelwerf dat onderzoekt, informeert en mensen bij elkaar brengt die interesse en/of belang hebben in het waarderen van scheepsbouwerfgoed.
Vaste en mobiele educatieve projecten en gegidste rondleidingen opzetten.
Realiseren van een Boelwerf wandelparcours met permanente infoborden.
IJveren voor initiatieven zoals een monument met informatie over Boelwerf op de voormalige site.
Erfgoedproblemen rond Boelwerf onder de aandacht brengen (archivering, restauratie).
Samenwerken met andere actoren rond watergebonden erfgoed en toerisme in de regio.
Op regelmatige tijdstippen verspreiden van een nieuwsbrief.
Initiatieven rond mondelinge overlevering en publicaties over de geschiedenis van Boelwerf.
Restauratie van een schip gebouwd op Boelwerf.
Uitwerken van een website om de Boelwerf te vereeuwigen met links naar sociale media.
Uitbouwen van een permanent museum ter ere van de Boelwerkers en het scheepserfgoed.

Artikel 3.3.3. Handelingsbevoegdheid maatschappelijk doel
De vereniging mag alle rechtshandelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor het verwezenlijken van het maatschappelijk doel, en mag daartoe alle roerende of onroerende goederen verwerven of bezitten in eigendom of anderszins, en deze goederen gebruiken, beheren of ten dienste stellen. De vereniging mag ook op bijkomstige wijze economische activiteiten uitoefenen op voorwaarde dat de opbrengst daarvan uitsluitend wordt besteed aan de realisatie van het hoofddoel.

Artikel 4. Duur

De vereniging wordt opgericht voor onbepaalde duur.

TITEL II – Leden

Artikel 5. Aantal

Er zijn werkende en gewone leden. Werkende leden zijn leden die er zich toe verbinden zich in te zetten voor de vereniging en haar belangen te verdedigen. Zij mogen de algemene vergadering bijwonen om er hun stem uit te brengen als werkend lid van de vereniging. Het aantal werkende leden is onbeperkt, doch mag niet minder dan vier bedragen.
De Raad van Bestuur kan andere categorieën van leden in het leven roepen. De ondergetekende oprichters zijn de eerste werkende leden en vormen bij de oprichtingsvergadering tevens de eerste Raad van Bestuur die in haar opdracht bestendigd kan worden door verkiezing of herverkiezing. De leden oefenen hun mandaat in principe kosteloos uit.

Artikel 6. Lidmaatschap

Artikel 6.1. Toetreding
De Raad van Bestuur beslist over de aanvaarding van nieuwe leden. Nieuwe gewone leden vullen hiertoe een toetredingsformulier in, waarbij zij de statuten onderschrijven en zich er toe verbinden geen daden te stellen die strijdig zijn met het maatschappelijk doel van de vereniging of de vereniging op enige wijze schade toe te brengen, op grond waarvan zij uitgesloten kunnen worden door de Raad van Bestuur. Elk kandidaat-werkend lid dient daarnaast een verzoek om werkend lid te worden schriftelijk of via e-mail te richten aan de voorzitter van de raad van bestuur. De raad van bestuur beslist over het al dan niet aanvaarden van het kandidaat- werkend lid en brengt het kandidaat- werkend lid op de hoogte van deze beslissing. Hij dient zijn beslissing niet te verantwoorden of te rechtvaardigen. Indien de raad van bestuur daarom verzoekt kan de kandidatuur via gewone of geheime stemming met algemene meerderheid goedgekeurd worden met vetorecht van de voorzitter bij staking van de stemmen.

Artikel 6.2. Ledenbijdrage
Het maximum bedrag van de jaarlijkse lidmaatschapsbijdrage, waartoe de leden van de vereniging verplicht zijn, wordt bepaald door de Raad van Bestuur en mag niet meer dan 100 euro bedragen. Het niet betalen van de jaarlijkse bijdrage kan uitsluiting tot gevolg hebben indien na een verzoek tot betaling niet wordt overgegaan tot betaling binnen een redelijke termijn, en/of tot het intrekken van de voordelen die met dit lidmaatschap gepaard gaan.

Artikel 7. Aansprakelijkheid

De leden zijn in geen geval persoonlijk aansprakelijk voor de verbintenissen van de vereniging.

Artikel 8. Uittreding

Elk gewoon lid is vrij op gelijk welk tijdstip uit de vereniging te treden door eenvoudige kennisgeving. Het ontslag van werkende leden of bestuursleden dient met een gemotiveerd schrijven gericht te worden aan de Raad van Bestuur.

Artikel 9. Tegenstelbaarheid

Uittredende en uitgesloten leden hebben geen deel in het vermogen van de vereniging. Zij kunnen geen recht laten gelden op de materiële en immateriële bezittingen van de vereniging.

TITEL III – Algemene vergadering

Artikel 10. Samenstelling

De algemene vergadering bestaat uit alle werkende leden, individueel of vertegenwoordigd, en wordt voorgezeten door de voorzitter van de Raad van Bestuur of de vicevoorzitter bij diens afwezigheid. Op een vergadering mag een werkend lid zich bij volmacht door een ander lid laten vertegenwoordigen. Een volmachtdrager kan slechts één werkend lid vertegenwoordigen.

Artikel 11. Bevoegdheid

1°de wijziging van de statuten;
2°de benoeming en afzetting van de bestuurders;
3°de benoeming en afzetting van de commissarissen en het bepalen van hun bezoldiging in
geval een bezoldiging wordt toegekend;
4°de kwijting aan de bestuurders en de commissarissen;
5°de goedkeuring van de begroting en van de rekening;
6°de ontbinding van de vereniging;
7°de omzetting van de vereniging in een vennootschap met een sociaal oogmerk.
8°de goedkeuring van het bedrag van het jaarlijks lidgeld
Artikel 12. Vergaderingen

Elk jaar wordt ten minste één algemene vergadering gehouden voor het goedkeuren van de rekening van het afgelopen boekjaar en van de begroting voor het daaropvolgende boekjaar met kwijting van de bestuurders. Zij heeft plaats binnen de drie maanden na het einde van het
boekjaar. Buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden wanneer het doel van de vereniging dit vereist en in elk geval wanneer één vijfde van de werkende leden erom verzoekt.

Artikel 12.1. Uitnodigingen
Uitnodigingen tot de algemene vergadering dienen schriftelijk te gebeuren ten minste veertien dagen vóór de vergadering en worden in de regel per e-mail verstuurd naar de werkende leden, uitzonderlijk kan dit mits voorafgaande goedkeuring en motivering ook per post of persoonlijk aan de werkende leden overhandigd. Uitnodigingen kunnen alleen geldig gedaan worden onder de handtekening, paraaf of in naam van de voorzitter, vicevoorzitter, van twee bestuurders of van één vijfde van de werkende leden.
De uitnodiging dient dag, uur en plaats van de vergadering te vermelden, alsook de agenda.
Eén vijfde van de leden heeft echter het recht om vóór de vergadering punten op de agenda te brengen. Over niet-geagendeerde punten kan niet rechtsgeldig worden gestemd.

Artikel 12.2 Voorzitterschap
De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur of, bij diens afwezigheid, door de vicevoorzitter van de raad van bestuur. Indien beide bestuursfuncties vacant, afwezig of ontslagnemend zijn zit het oudste aanwezige werkende lid van de Raad van Bestuur de vergadering voor. Als secretaris fungeert de secretaris van de raad van bestuur of diens plaatsvervanger waar deze benoemd is.

Artikel 13 Beraadslaging en stemming

De beslissingen van de Algemene Vergadering worden genomen bij eenvoudige meerderheid van de aanwezige en de vertegenwoordigde stemmen, behalve in de gevallen van de door de wet van 27 juni 1921 vereiste meerderheid.

Dit is het geval voor een statutenwijziging (2/3 aanwezigheid of vertegenwoordiging en 2/3 meerderheid), wijziging van de doelstellingen (2/3 aanwezigheid en 4/5 meerderheid), uitsluiting van werkende leden (aanwezigheid niet nader bepaald, 2/3 meerderheid) of vrijwillige ontbinding (2/3 aanwezigheid en 4/5 meerderheid) of omzetting naar een vennootschap met sociaal oogmerk (2/3 aanwezigheid en 4/5 meerderheid, beslissing voorbereid door Raad van Bestuur).

Bij staking van stemmen beslist de stem van de voorzitter. Indien minstens de helft der aanwezige of vertegenwoordigde leden hierom verzoekt, is de stemming geheim. De Algemene Vergadering kan slechts rechtsgeldig beslissen indien de helft van de werkende leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien dit niet het geval is, dient binnen een termijn tussen 15 en 30 dagen een nieuwe Algemene Vergadering te worden samengeroepen, die rechtsgeldig kan beslissen, ongeacht het aantal aanwezigen.

Artikel 14 Kennisgeving Beslissingen
De beslissingen van de Algemene Vergadering worden in de regel ter kennis gebracht van de werkende leden per e-mail of bij afwijking per briefwisseling. Deze beslissingen worden genotuleerd in een register dat op de maatschappelijke zetel van de vereniging wordt bewaard.
Belanghebbenden die geen werkend lid zijn van de vereniging kunnen hiervan inzage krijgen op de maatschappelijke zetel na toelating van de voorzitter of, bij diens afwezigheid, van de vicevoorzitter.

TITEL IV – Raad van bestuur

Artikel 15. Samenstelling

De vereniging wordt bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit ten minste drie leden. Er moet steeds één werkend lid meer zijn dan dat er bestuurders zijn.

Artikel 15.1. Beslissingsbevoegdheid
De Raad van Bestuur bepaalt het beleid van de vereniging. De bestuurders worden verkozen voor een termijn van vier jaar. Dit mandaat is hernieuwbaar. Het vangt aan vanaf de eerste vergadering van de Raad die volgt op de Algemene Vergadering.

Iedere bestuurder, aangewezen om een vacature in te vullen die is ontstaan in de loop van een mandaat, wordt slechts benoemd voor de voltooiing van dit mandaat.

Het mandaat van bestuurder wordt kosteloos waargenomen. Wel kan de Raad van Bestuur de terugbetaling bevelen van sommige kosten die door de werkende leden en de bestuurders van de vereniging worden gedragen en voortspruiten uit hun medewerking aan de vereniging.£

De Raad van Bestuur kiest met uit zijn werkende leden een voorzitter, een vicevoorzitter, een penningmeester en een secretaris. De kandidaat-bestuurders kunnen via eenvoudige benoeming van een gewone meerderheid door de Raad van Bestuur bestendigd worden in hun functie. Indien minstens een van de werkende leden hierom verzoekt of wanneer er meerdere kandidaat-leden zijn kan de voorzitter beslissen over te gaan tot geheime stemming met gewone meerderheid. De voorzitter, of bij diens afwezigheid de vicevoorzitter roept de Raad schriftelijk of via email bijeen ten minste 14 dagen voor de vergadering en zit de vergaderingen voor. De Raad van Bestuur wordt ook bijeengeroepen indien minstens een derde van de bestuurders hierom verzoekt.

De Raad van Bestuur kan slechts beslissen indien de meerderheid van de bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is. De beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen beslist de stem van de voorzitter of de stem van diegene die hem vervangt.
De Raad van Bestuur kan beslissen over de opstelling en wijziging van een huishoudelijk reglement.

Artikel 15.2. Benoeming, ambtsbeëindiging en afzetting van bestuurders
Elke nieuwe kandidaat-bestuurder dient zijn verzoek om benoeming schriftelijk te richten aan de voorzitter van de raad van bestuur. De raad van bestuur legt deze kandidatuur voor ter goedkeuring aan de eerstvolgende algemene vergadering. De raad van bestuur brengt de kandidaat-bestuurder op de hoogte van deze beslissing. Hij dient zijn beslissing niet te verantwoorden of te rechtvaardigen.

Elke bestuurder kan te allen tijde zijn mandaat beëindigen. Het vrijwillig ontslag van een bestuurder moet per postbrief aan de raad van bestuur ter kennis worden gebracht. De raad van bestuur beschouwt als ontslagnemend de bestuurder die zonder kennisgeving stelselmatig nalaat om deel te nemen aan de vergaderingen van de raad, nadat hij/zij door de raad van bestuur hierop is gewezen per brief of e-mail.

Artikel 16. Aansprakelijkheid

De bestuurders zijn niet persoonlijk aansprakelijk voor of gebonden aan de verbintenissen van de vereniging. Hun verantwoordelijkheid beperkt zich tot de uitoefening van hun mandaat.

Indien, om welke reden ook, het aantal bestuurders tot minder dan het wettelijk vereiste aantal is gedaald, zijn de overige bestuurders gemachtigd en verplicht een algemene vergadering bijeen te roepen om te voorzien in de aanstelling van nieuwe bestuurders. Zolang zij dit hebben nagelaten, oefenen zij zelf de volledige bevoegdheden van de raad van bestuur uit.

Artikel 17. Rechtsdaden en handelingen
De Raad van Bestuur leidt de zaken van de vereniging en vertegenwoordigt de vereniging in en buiten rechte. Hij kan comités en werkgroepen oprichten en experts of externe belanghebbenden uitnodigen om eraan deel te nemen en is bevoegd voor alle aangelegenheden uitgezonderd voor deze die aan de Algemene Vergadering voorbehouden zijn.
De handelingen die de vereniging verbinden moeten gezamenlijk worden ondertekend door twee bestuurders van wie een van de twee verplichtend de voorzitter moet zijn of, bij diens afwezigheid, de vicevoorzitter.
De Raad van Bestuur kan zijn bevoegdheid van bepaalde handelingen en taken overdragen aan een bestuurder of zelfs aan een ander persoon die al dan niet werkend lid is van de vereniging.

De raad van bestuur vertegenwoordigt en verbindt geldig de vereniging in alle gerechtelijke en buitengerechtelijke handelingen, met inbegrip van de daden van beheer en beschikking, zonder dat daartoe een bijzondere machtiging van de algemene vergadering is vereist.
De raad van bestuur mag aldus alle rechtshandelingen stellen, dienstig of noodzakelijk voor het verwezenlijken van het doel van de vereniging voor zover zij door de wet of de statuten niet aan de algemene vergadering worden voorbehouden.

TITEL V – Begrotingen, rekeningen

Artikel 18. Boekjaar

Het boekjaar loopt van 1 januari tot 31 december. In afwijking loopt het eerste boekjaar van de stichtingsdatum tot 31 december.

Elk jaar moet de raad van bestuur aan de algemene vergadering rekenschap geven over zijn
beleid tijdens het afgelopen boekjaar.
Op het einde van het boekjaar worden door de Raad van Bestuur de rekeningen van het afgelopen jaar afgesloten en ter goedkeuring voorgelegd aan de Algemene Vergadering. De Algemene Vergadering kan beslissen hiertoe een of twee commissarissen gekozen uit de werkende leden aan te stellen. Jaarlijks stelt de Raad van Bestuur een begroting op die ter goedkeuring wordt voorgelegd aan de Algemene Vergadering.

TITEL VI – Ontbinding en vereffening

Artikel 19. Maatschappelijk actief

De vereniging mag te allen tijde ontbonden worden door de Algemene Vergadering bij viervijfde meerderheid wanneer minstens tweederde van de werkende leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
In geval van beslissing tot ontbinding benoemt de Algemene Vergadering tegelijkertijd vereffenaars en bepaalt hun bevoegdheden.
In geval van ontbinding wordt het overblijvend actief, na het vereffenen van de schulden en de aanzuivering van de lasten overgedragen aan een vereniging met een gelijkaardig doel, aangeduid door de Algemene Vergadering.

TITEL VII – Algemene bepalingen

Artikel 20. Voor alles wat in deze statuten of het huishoudelijk reglement niet uitdrukkelijk is geregeld, blijft de wet van 27 juni 1921 toepasselijk.

Copyright Op Stoapel VZW   |   site by WebXclusive®, digital marketing agency

Facebook Iconfacebook like button