Dossiers in stroomversnelling

De afgelopen maanden  waren voor Op Stoapel erg boeiend want verschillende dossiers die min of meer in het slop waren geraakt zijn terug vlot getrokken en in een stroomversnelling gekomen. We hebben veel vergaderd met verschillende instanties en zijn blij met een hernieuwde interesse aangaande het verleden van de scheepsbouw.

Wellicht heeft het verkiezingsjaar ermee te maken. Misschien is het onze omvangrijke brief die we naar Minister President Geert Bourgeois stuurde in januari. Of heeft onze nieuwjaarsreceptie, waar we vele politici mochten verwelkomen, een effect gehad. Wie zal het zeggen?  Onze voortdurende inspanningen om het erfgoed van de scheepsbouw in de aandacht te brengen werpt zijn vruchten af.

Het yacht ‘Fair Play’ is definitief gered van de sloop. Er zit terug beweging in het restauratiedossier van de enig overgebleven torenkraan. Het project ‘Scheepswerven in beeld’ dat in september vorig jaar nog werd afgekeurd, staat terug op de agenda. Er is belangrijk nieuws i.v.m. oceanografisch schip ‘Belgica’. Een minpuntje is het uitstellen van de belofte van Burgemeester De Ryck om de huur van ons lokaal over te nemen.
Meer details over al deze dossiers kan u lezen hierna.

Fair play

Het voormalige yacht van de grote baas van Boelwerf voor WOII, Frans Boel, is gered van de sloop. Na vorig jaar het schip in slechte staat te hebben gespot hebben we contact gezocht met de eigenaar, De Vlaamse Waterweg en met Nicolas Saverys, erfgenaam van Frans Boel. Er volgde een vergadering in januari waarin we zekerheid kregen over het behoud. Een relaas van gans dit dossier kan je hier lezen.

De M22 Torenkraan

Een tijd gelden luidden we de alarmbel over de toekomst van de enig overbleven, beschermde Boelwerf/Cockerill kraan. Het restauratiedossier van architectenbureau Van Der Wee dat reeds op 16/11/2016 werd ingediend bij de gemeente Temse werd terug op de agenda geplaatst op  de zitting  van 26/2/2018. We waren enigszins verrast dat dit nog voor de verkiezingen werd behandeld. Op zich was dit goed nieuws en haalden we meermaals de pers (Tv-Oost, Nieuwsblad, Radio 2,…) met onze standpunten.

Op de gemeenteraadszitting werd goedkeuring gevraagd om dit restauratiedossier in te dienen bij het agentschap Onroerend Erfgoed voor de aanvraag van het maximale subsidiebedrag 1.190.887,32€ incl. BTW = 80% van de totale kost. De totale kost wordt geraamd op 1.526.663,66€ incl BTW. Hierin wordt rekening gehouden met 10% onvoorzien werken en met extra 15% indien er gewerkt wordt met een algemene aanneming.

Het niet subsidieerbaar gedeelte =  20% zal de gemeente Temse moeten op tafel leggen en bedraagt 335.776,3€ Incl BTW.  Dit is veel minder dan vroeger werd geopperd door het bestuur (650.000€).  Bijkomende vraag aan de gemeenteraad was om de budgetten mee te nemen in de besprekingen rond de meerjarenplanning in 2019.

Het dossier werd tot onze grote voldoening goedgekeurd door de meerderheid N-VA en CD&V en door de oppositie SP-A. VLD en Groen onthielden zich..
Waakzaamheid blijft want het dossier wordt overgeheveld naar het de volgende legislatuur. Het volgende bestuur moet dus de nodige financiële middelen (335.776,3€) in de meerjarenbegroting verankeren. De subsidiërende overheid moet uiteraard het dossier ook nog goedkeuren en de hoofdbrok van 80% ( 1.190.887,32€) vrijmaken. Merk op dat de bedragen flink zijn gestegen ten opzichte van de aanvankelijke ramingen door het alsmaar uitstellen van de restauratie. Nog langer wachten zal de kosten alleen maar doen stijgen en dit terwijl er in 2006 (na bescherming in 2004) al werd gemeld dat het restauratiedossier ‘de volgende maanden’ zou worden opgemaakt. We blijven het volgen.

Hensen kraan-Temse

Bijeenkomst Op Stoapel op de Scheldedijk Bij Hensen torenkraan

‘Scheepswerven in beeld’

Vorig jaar werd dit project reeds ingediend maar werd het niet weerhouden. Zie ook onze voorgaande berichtgeving hieromtrent. Dit jaar zijn de besprekingen opnieuw opgestart en wordt het project in sterk gewijzigde en meer haalbare vorm terug aangeboden. Hierin krijgt het Boelwerfparcours wat onderdeel was van ons POSES plan, terug de volle aandacht. Samen met de begroting die we hierbij opmaakten wordt dit document, in geactulaiseerde vorm, als basis gebruikt voor de verdere uitwerking.

De gemeente Temse met schepen Franky De Graeve van Toerisme als trekker, engageert zich hierbij ten volle en verhoogde haar financiële inbreng. Daardoor is er voldoende budget ter beschikking om er een mooi project van te maken. De diensten Erfgoed en Toerisme van de provincie Oost-Vlaanderen geloven sterk in het project en ook met De Vlaamse Waterweg, die de gronden beheert waarop panelen en structuren geplaatst moeten worden, zijn er positieve gesprekken geweest.

Op Stoapel heeft nu als taak om het project verder uit te werken tegen juni 2018 wanneer het dossier ingediend moet worden. Belangrijk hierin is het startpunt van het parcours in de vorm van een paviljoen met uitkijkplatvorm in de buurt van de voormalige kraan. Een realisatie in het herdenkingsjaar 2019 (25 jaar einde Boelwerf) wordt hier vooropgesteld indien het project ‘Scheepswerven in beeld’ wordt goedgekeurd in september 2018. Hopelijk lukt het dit jaar wel.

Stukje oude Boelwerf kaaimuur met graspleintje aan de kraan waar het startpunt van het Boelwerfparcours zou kunnen komen

Belgica

Vroeger berichtten we al dat het oceanografisch schip Belgica uit de vaart wordt genomen in 2020. Tijdens de speech van Burgemeester Luc De Ryck op de voorstelling 23/2 kondigde hij aan dat het onderzoeksschip mogelijks wordt geschonken aan de gemeente Temse. Ook in ons POSES plan vermeldde we reeds deze opportuniteit en wat de mogelijkheden zouden kunnen zijn. Federaal wetenschapsbeleid (eigenaar) heeft echter ook nog 2 andere opties nl. het schip verkopen en het schip verschroten.

Indien Temse het schip wil overnemen zal het schip misschien voor een symbolische Euro geschonken worden maar wat dan? Het schip varende houden is onbetaalbaar gezien alle installaties versleten zijn. Het schip of een gedeelte ervan op het droge leggen of vast verankeren en vervolgens de ruimtes herbestemmen is een mooi idee maar wel nog erg duur. De gemeente Temse heeft daar de middelen niet voor en wil liever een paar onderdelen recupereren tijdens de sloop en integreren in het straatbeeld van Temse.  Op Stoapel is hierover al benadert voor advies. We willen echter eerst alle opties gericht op het  behoud bekijken vooraleer over stukken van het schip na te denken.

Goed nieuwswad dat het schip voor de laatste keer voor een open deur naar Temse zou komen op 18 en 19 augustus 2018. Maar de werken aan de brug verhinderen de komst van de Belgica. Het vorige bezoek dateert van 2011 nadat deze van 2015 werd afgelast wegens technische problemen. We hopen dat het schip nog éénmaal Temse wil bezoeken voor een open deur vooraleer het in 2020 uit de vaart zal gaan.

Belgica-opendeur-Temse

Open deur Belgica, Temse 2011

Lokaal ‘De stuurhut’ Op Stoapel vzw

Op Stoapel vraagt al jaren een oplossing voor haar huisvesting aan de gemeente Temse. Burgemeester Luc de Ryck maakte hier een opening op onze nieuwjaarsreceptie en herhaalde dit voornemen op de voorstelling van de nieuwe Boelwerf inventaris van Rijksarchief Beveren op 23/2. Hij beloofde dat de gemeente Temse de huurkosten van ons lokaal zou overnemen na een gemotiveerd schrijven aan het College van Burgemeester en schepenen. We kregen echter als antwoord: “Het college kan op dit moment niet ingaan op uw vraag, maar zal deze opnieuw ter overweging nemen bij de opmaak van het meerjaren beleidsplan en budgetten 2020-2025 in de volgende legislatuur”.

Wij blijven dus op onze honger zitten maar hopen dat een volgend bestuur alsnog onze werking een beetje financiële ademruimte wil geven.

De stuurhut-Op Stoapel-Temse

clublokaal ‘De stuurhut’ van Op Stoapel, Temse

 

Lieven Muësen


Copyright Op Stoapel VZW   |   site by WebXclusive®, digital marketing agency

Facebook Iconfacebook like button